Condiții de voluntariat

Condiții și obligații în procesul de voluntariat

Extras din Contractul de Voluntariat:

OBIECTUL CONTRACTULUI
 1. Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar, fără remuneraţie, a activităților de interes public ce constau în lucrări de construcție pentru două imobile destinate unor familii defavorizate din Bran, jud. Brașov.
 2. Instrucțiunile cu privire la desfășurarea activității voluntarului sunt cuprinse în Fișa voluntarului, Anexa nr. 2 la prezentul contract, întocmită cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.
 3. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România.
 
DURATA CONTRACTULUI
 1. Prezentul contract se încheie pe perioada __(perioada înscrierii voluntarului)___, cu posibilitatea prelungirii sale pentru noi perioade
  stabilite de părți.
 2. Activitățile de voluntariat care fac obiectul prezentului contract se desfășoară pe timp de zi.
 
DREPTURILE PĂRŢILOR
 1. Asociația gazdă dispune de următoarele drepturi:
  1. dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
  2. dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă;
  3. dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
  4. dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului;
  5. dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
  6. dreptul de a exclude voluntarul din programele şi proiectele în care desfăşoară activităţi de voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract, ale fişei de voluntariat şi/sau ale fişei de protecţie a voluntarului;
  7. dreptul de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei şi a altor materiale scrise, create, colectate şi/ sau produse de voluntar în perioada desfăşurării activităţilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
  8. dreptul de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar, altor persoane;
  9. dreptul de a schimba coordonatorul de voluntari oricând pe perioada de desfăşurare a actualului contract, cu obligaţia de a informa voluntarul;
  10. dreptul de a iniția schimbarea conţinutului fişei de voluntariat, cu obligaţia de a informa voluntarul cu 3 zile înainte
   despre această intenție.
 2. Voluntarul dispune de următoarele drepturi:
  1.  dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea pregătirea şi disponibilitatea sa;
  2. dreptul de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea adeverință de voluntariat însoţit de raportul de activitate;
  3. dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
  4. dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
  5. dreptul de a fi respectat ca şi persoană şi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către conducerea organizaţiei, de colegi şi de partenerii organizaţiei, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;
  6. dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat prezentul contract;
  7. dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare derulării activităţii;
  8. dreptul de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorului de voluntariat;
  9. dreptul de a i se asigura sănătatea şi securitatea în muncă de către organizația gazdă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară.
  10. dreptul de a avea acces la cât mai multe informaţii despre organizaţia în cadrul căreia urmează să activeze;
  11. dreptul de a participa la programele de formare şi instruire oferite de organizaţie.
  12. dreptul de a i se recunoaşte activitatea de voluntariat drept experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite – conform Art. 10 (2) din Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România.
 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 1. Asociația gazdă se obligă:
  1. să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
  2. să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar, dacă aceste cheltuieli au fost aprobate anterior începerii activităţii de conducerea organizaţiei prin acord scris;
  3. să elibereze voluntarului adeverința care atestă calitatea de voluntar;
  4. să-l trateze pe voluntar ca şi coleg cu drepturi egale;
  5. să pună la dispoziţia voluntarului datele de contact ale coordonatorului de voluntari/ coordonatorului de proiect;
  6. să îl informeze pe voluntar despre metoda de lucru şi metoda de raportare;
  7. să întocmească, în conformitate cu prevederile legale, contractul de voluntariat și fișele de voluntariat și respectiv de protecție a voluntarului, care sunt anexe la contractul de voluntariat și să înmâneze voluntarului câte două exemplare din aceste documente.
 2. Voluntarul se obligă:
  1. să presteze o activitate de interes public, fără remuneraţie;
  2. să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi a discriminării;
  3. să îndeplinească sarcinile prevăzute în contractul de voluntariat şi să respecte instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
  4. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
  5. să anunţe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat;
  6. să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului şi a coordonatorului de voluntari;
  7.  să participe la cursurile de instruire oferite de către asociației dacă acestea sunt necesare pentru buna îndeplinire a sarcinilor;
  8. să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat;
  9. să respecte regulile şi normele de comportament ale asociației gazdă primite în scris de la organizatori înainte de începerea activităţii;
  10. să nu comunice sau să răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa asociației şi/ sau a activităţii acesteia;
  11. să prezinte coordonatorului de voluntari rapoartele de activitate, în maximum 5 zile de la solicitare;
  12. să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale asociației.
 
CERINȚE SPECIFICE
 1. Pentru desfășurarea activităților de voluntariat care fac obiectul prezentului contract, voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  cerințe privind sănătatea: voluntarul nu suferă de boli cronice şi neuropsihice.
 2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Asociației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România.
 
NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI
 1. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de drept.
 2. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situaţia descrisă la Art. 6.1, în condiţiile stabilite prin prezentul contract de voluntariat.
 3. La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.
 4. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părţilor, prin act adiţional.